Põhikiri

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Tartu Spordiselts “Kalev” (edaspidi selts) on avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulunduslik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud kehakultuuri ja spordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele põhikirjas sätestatud tingimustel liikmete vabatahtlikkuse, omaalgatuse ja ühistegevuse alusel.
  2. Selts on 1901.a. asutatud Tartu Spordiseltsi “Kalev” ja reorganiseeritud KSÜ “Kalev” Tartu Linnanõukogu õigusjärglane.
  3. Selts juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, spordiseadusest, Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast ning järgib spordiliikumises rahvusvaheliselt tunnustatud norme.
  4. Mittetulundusühingu nimeks on Tartu Spordiselts “Kalev”, inglise keelseks nimeks on Tartu Sportsociety “Kalev”.
  5. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole seltsi eesmärk ega põhitegevus. Seltsi tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
  6. Seltsil on oma märk, embleem, lipp ja tal on nende kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Seltsil on õigus avada või sulgeda kontosid krediidiasutustes ning teostada finantsoperatsioone.
  7. Seltsi tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik. Seltsi asukoht on Tartu linn.
 2. II TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED
  1. Seltsi põhieesmärgiks on:
   1. propageerida aktiivset ja tervislikku eluviisi ning arendada sportlikku tegevust elanikkonna hulgas;
   2. valmistada ette spordi järelkasvu laste ja noorte hulgas;
   3. propageerida firmasporti;
   4. koordineerida liikmete vahelist ühistegevust.
  2. Põhieesmärgi saavutamiseks selts võib:
   1. teha sporditegevuse korraldamisel koostööd riiklike-, omavalitsus-, majandus-kehakultuuri-, tervishoiu- jt. asutuste ja organisatsioonidega;
   2. korraldada spordivõistlusi, -kursusi, -seminare ja treeningkogunemisi ning võtab osa vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest;
   3. aidata luua asutustes spordiklubisid ning muid spordiühendusi;
   4. autasustada või esitada autasustamiseks seltsi liikmeid vastavalt kehtivale korrale;
   5. arendada rahvusvahelisi sidemeid, võtta osa rahvusvaheliste ja teiste spordiorganisatsioonide tööst ja sõlmida vastavaid lepinguid;
   6. astuda teiste organisatsioonide liikmeks;
   7. luua tingimusi oma sportlaskonnale sportimiseks;
   8. võtta vastu annetusi ja kingitusi ning muid varalisi eraldusi, teostada tehinguid seltsi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldada loteriisid, korjandusi, ennustusvõistlusi ja muid tuluüritusi ning sõlmida sponsor- ja reklaamlepinguid;
   9. luua vastavalt võimalustele soodustingimusi sportlastele seltsi vara kasutamisel, võistlustel osalemisel ning spordivarustuse hankimisel;
   10. rentida tööks vajalikke ruume, hooneid ja rajatisi;
   11. anda välja tööd puudutavaid brošüüre, metoodilisi vahendeid, raamatuid ja muid materjale; patenteerida oma sümboolikat ja atribuutikat;
   12. määrata avaliku konkursi korras seltsi poolt kehtestatud korra alusel stipendiume;
   13. avada spordikoole ja asutada teisi sporditegevuse arendamaks vajalikke ühendusi;
   14. korraldada noortelaagreid, tagada laagrites nõuetele vastav joogiveevarustus ja prügi sorteerimine ühes vajadusel sellega seotud joogivee süsteemide rekonstrueerimise ja keskkonnakaitselise tegevusega.
  3. Selts oma põhikirjaliste ülesannete täitmise tagamiseks võib tegelda alljärgnevate tegevustega:
   1. spordivõistluste korraldamine;
   2. reklaamteenused;
   3. rendi- ja üürimisteenused;
   4. kultuuri- ja spordiürituste korraldamine;
   5. trükiste ja spordialase atribuutika ja sümboolika toodete müük;
   6. spordialased teenused ja nende vahendamine;
   7. kinnisvara hooldusteenused;
   8. heategevuslike ennustusvõistluste, oksjonite korraldamine;
   9. põhikirjalise tegevusega kaasnev investeerimistegevus.
 3. SELTSI LIIKMED
  1. Seltsi liikmeteks on füüsilised ja juriidilised isikud (spordiklubid, seltsid, ühendused), kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning on tasunud liikmemaksu. Seltsi füüsilised liikmed ja juriidilisest isikust liikmete füüsilised liikmed moodustavad seltsi liikmeskonna. Liikmeskonda kuuluval isikul on õigus saada vastava avalduse alusel seltsilt kalevlase liikmepilet ning kasutada teenuseid, mida seltsil on võimalik liikmetele pakkuda.
  2. Seltsi liikmeks võtab vastu juhatus kirjaliku avalduse alusel. Avaldusele on vajalik lisada kahe seltsi liikme soovitus. Liikmemaksu suuruse ja selle tasumise tähtaja liikmetele kinnitab seltsi juhatus.
  3. Seltsi liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemisel tema liikmelisus seltsis lõpeb.
  4. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad.
  5. Seltsi liikmel on õigus:
   1. osaleda seltsi tegevuses kooskõlas tema tegevuse eesmärkide ja ülesannetega;
   2. esitada seltsi organitele ettepanekuid seltsi töö parandamiseks ja arupärimisi seltsi tööd puudutavate küsimuste kohta;
   3. olla valitud seltsi valitavatesse organitesse ja osaleda ise või oma esindaja kaudu seltsi üldkoosolekul ja esitada seal ettepanekuid ja parandusi seltsi töö parandamiseks ja täiustamiseks;
   4. lahkuda seltsist oma vabatahtliku otsuse alusel.
  6. Seltsi liikmed on kohustatud:
   1. järgima seltsi põhikirja, juht- ja kontrollorganite otsuseid;
   2. arendama sportlikku tegevust kooskõlas seltsi eesmärkidega;
   3. osalema seltsi tegevuses;
   4. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
   5. propageerima terveid eluviise.
  7. Kui seltsi liige süstemaatiliselt rikub seltsi põhikirja või teisi juhtorganite poolt kehtestatud akte, võidakse ta juhatuse otsusega jätta ilma soodustustest, tema liikmelisus peatada või liikmest välja arvata.
  8. Seltsil võivad olla toetajad. Toetajaks võib olla iga juriidiline või füüsiline isik, kes soovib materiaalselt või muul viisil kaasa aidata seltsi tegevusele. Seltsi ja toetajate vahelised suhted rajatakse koostöölepinguga, milles sätestatakse poolte vastastikused kohustused ja õigused.
  9. Seltsi aunimetuseks on auliige. Aunimetuse auliige annab üldkoosolek vähemalt seltsi ühe juriidilisest isikust liikme või ühe osakonna ettepanekul füüsilisele isikule, kes oma tegevusega on andnud olulise panuse seltsi ja spordiliikumise arendamisse. Seltsi auliige ei pea olema seltsi liige. Auliikmele, kes ei ole seltsi liige, ei laiene käesoleva põhikirjaga liikmetele antud õigused ja kohustused.
 4. SELTSI JUHTIMINE JA KONTROLL
  1. Seltsi kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek.
   1. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Üldkoosolekul võivad osaleda hääleõigusega kõik seltsi liikmed. Sõnaõigusega on toetajaliikmed ja kutsutud külalised.
   2. Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teate võib avaldada seltsi veebileheküljel või saata liikmetele elektrooniliselt. Teates märgitakse üldkoosoleku kokkukutsumise aeg, koht ja päevakord, samuti muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse seltsi juhatuse poolt kokku järgmistel juhtudel:
    1. seltsi juhatuse enda initsiatiivil;
    2. 1/10 seltsi liikmete nõudmisel;
    3. revidendi nõudmisel.
   3. Erakorralise üldkoosoleku kokku kutsumise nõue esitatakse kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjused (päevakorra küsimused).
   4. Erakorralise üldkoosoleku peab seltsi juhatus kokku kutsuma ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.
   5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled liikmed.
   6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest.
   7. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada seltsi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine seltsi liige.
   8. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osalevad või on esindatud vähemalt pooled Seltsi liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale vähemalt nimetatud arv liikmeid, kutsub juhatus ühe nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev võtma vastu otsuseid vaatamata koosolekul osalenud või esindatud liikmete arvule.
  2. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub seltsi:
   1. põhikirja muutmine;
   2. eesmärgi muutmine;
   3. juhatuse esimehe ja teiste liikmete määramine ja tagasikutsumine;
   4. revidendi määramine ja tagasi kutsumine;
   5. arengukavade ja pikaajaliste tööplaanide kinnitamine;
   6. eelarve kinnitamine;
   7. juhatuse tegevusaruande ja seltsi majandusaasta aruande kinnitamine;
   8. revisjoni aruande kinnitamine;
   9. seltsi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
   10. äriühingute asutamise otsustamine, samuti seltsi osalusel tegutseva äriühingu osa jagamise ja võõrandamise ning aktsiate võõrandamise otsustamine;
   11. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine.
  3. Üldkoosolekul on õigus otsustada ka muid seltsi tegevust puudutavaid küsimusi.

   JUHATUS
  4. Üldkoosoleku vahelisel ajal juhib seltsi tegevust 5-9 liikmeline juhatus. Üldkoosolek valib seltsi juhatuse esimehe, kelle ettepanekul valitakse teised juhatuse liikmed volitustega neli aastat. Lubatud on juhatuse liikmete kordusvalimine, samuti nende tagasikutsumine enne volituste lõppemist. Seltsi võib esindada juhatuse esimees ainuisikuliselt, teised juhatuse liikmed ainult ühiselt.
  5. Seltsi juhatus tegutseb põhikirja alusel:
   1. korraldab ja juhib seltsi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal;
   2. esitab üldkoosolekule kinnitamiseks järgmise aasta eelarve;
   3. otsustab uute liikmete vastuvõtu küsimused, samuti liikmete väljaastumise või liikmete, kelle liikmemaks on tasumata kahel aastal väljaarvamise;
   4. peab arvestust seltsi liikmeskonna kohta;
   5. kehtestab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja korra;
   6. tagab üldkoosoleku otsuste elluviimise;
   7. kutsub kokku üldkoosoleku, valmistab ette selle päevakorra;
   8. viib läbi konkursi tegevjuhi ametikoha täitmiseks;
   9. kinnitab seltsi palgaliste töötajate struktuuri, koosseisud, ametijuhendid ja palgafondi;
   10. kehtestab edukamate sportlaste ja treenerite stipendiumid;
   11. kasutab ja käsutab seltsi vara käesolevas põhikirjas ja üldkoosoleku otsusega kehtestatud korras;
   12. kuulab regulaarselt ära tegevjuhi, vanemraamatupidaja ja vajadusel teiste töötajate tegevusaruandeid;
   13. kinnitab seltsi poolt korraldatavate võistluste ja ürituste kava;
   14. lahendab muid seltsi tegevust puudutavaid põhimõttelisi küsimusi.
  6. Seltsi juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte liikmetest, nende hulgas juhatuse esimees.
  7. Juhatuse otsused loetakse vastuvõetuks, kui avalikul hääletusel juhatuse koosolekul osalenutest üle poole hääletab otsuse poolt.
  8. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord kvartalis.
  9. Seltsi juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees või tema äraolekul esimeest asendav juhatuse liige.
  10. Juhatuse esimees peab juhatuse kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab 1/3 juhatuse liikmetest.

   JUHATUSE ESIMEES
  11. Koostab juhatuse tööplaanid ja esitab need juhatusele kinnitamiseks.
  12. Kutsub kokku juhatuse koosolekud ja kuulutab välja istungite päevakorra.
  13. Valmistab ette materjalid juhatuse koosolekuteks.
  14. Sõlmib töölepingud tegevjuhi, vanemraamatupidaja, spordikoolide ja teiste allasutuste juhtidega.
  15. Seltsi juhatuse esimees tegutseb põhikirja alusel ning esindab seltsi teistes organisatsioonides, sõlmides juhatuse otsusel põhimõttelisi lepinguid.

   REVIDENT JA OSAKONNAD
  16. Üldkoosoleku poolt neljaks aastaks määratav revident kontrollib seltsi tegevust vastavalt seadustele ja käesolevale põhikirjale ning revideerib seltsi finantsmajanduslikku tegevust, samuti seltsile eraldatud vahendite sihipärast kasutamist. Revisjon viiakse läbi seltsi tegevusaasta jooksul.
  17. Seltsi tegevuse mittevastavusel seltsi põhikirjale ja kehtivale seadusele on revidendil õigus nõuda seltsi vastava tegevuse peatamist, informeerides sellest juhatust ja koostada vastavasisuline akt.
  18. Selts koondab oma füüsilisest isikust liikmeid ja korraldab üksikute spordialade harrastamist ja selleks tingimuste loomist osakondade kaudu, mis ei ole juriidilised isikud ja tegutsevad seltsi juhatuse juhtimise ja kontrolli all.

   TEGEVJUHT
  19. Seltsi igapäevatöö korraldamiseks võtab juhatus Seltsi liikmete seast tööle tegevjuhi.
   1. Tegevjuhi ametikoha täitmiseks kuulutab juhatus vastavalt kehtivale seadusandlusele välja avaliku konkursi.
   2. Tegevjuhi tööülesanded ja volituste ulatus määratletakse ametijuhendiga järgmistes raamides:
    1. korraldab seltsi igapäevast tööd;
    2. koostab ja esitab juhatusele kinnitamiseks seltsi eelarve ja tööplaanide projektid ja vastutab nende täitmise eest;
    3. esindab seltsi töölepingute sõlmimisel ja lõpetamisel teistes organisatsioonides;
    4. kinnitab jooksvaid eelarveid, arveid ja juhendeid;
    5. teeb juhatusele ettepanekuid seltsi töö parandamiseks, struktuurimuutusteks, muudatusteks ametijuhendites, eelarves;
    6. lahendab muid põhikirjast tulenevaid operatiivseid tööülesandeid;
   3. Tegevjuhiga sõlmib juhatuse esimees tähtajalise töölepingu. Selle lahutamatuks lisaks on ametijuhend.
  20. Selts loob sporditegevuse korraldamiseks ja tööküsimuste lahendamiseks komisjone ja toimkondi. Seltsi ühiskondlikud sektsioonid ja komisjonid moodustatakse selts liikmete hulgast ning need töötavad tegevdirektori üldjuhtimisel.
 5. V SELTSI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
  1. Seltsi põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks arendab selts majandustegevust. Seltsi vahendid ja vara moodustuvad:
   1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
   2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
   3. riigi- ja omavalitsuse toetustest;
   4. sihtkapitalide ja sihtasutuste, mittetulundusühingute ja välisriikide fondide toetustest;
   5. seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, reklaamist, ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga ning muudest laekumistest.
  2. Seltsi kasum, vara ja vahendid kuuluvad seltsile ning neid kasutatakse ja käsutatakse seltsi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Seltsi omandiks võib olla igasugune vara (hooned, rajatised, maa, ettevõtted, inventar), mille omamine ei ole vastuolus seadusega. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust seltsi kohustuste eest.
  3. Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Juhatus korraldab seltsi raamatupidamise vastavalt mittetulundusühingute raamatupidamise seadusele. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Selts maksab makse riigi ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuametile maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras.
 6. VI SELTSI LÕPETAMINE
  1. Seltsi lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras ja tingimustel.
  2. Seltsi vabatahtliku lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmetest.
  3. Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Seltsi vabatahtliku lõpetamise korral on likvideerijateks juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
  4. Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 7. VII ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
  1. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras ja tingi-mustel.
  2. Seltsi ühinemise ja jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
  3. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub likvideerimismenetluseta ning seaduses sätestatud juhtudel peab selleks olema pädeva asutuse luba.

   Tartu Spordiseltsi “Kalev” põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud seltsi üldkoosolekul 20. juulil 2012.