Sportlase stipendium

Sportlase stipendiumi määramise tingimused

 1. Stipendiumi eesmärk
  Stipendiumi määramise eesmärgiks on stipendiumi kaudu tagada Stipendiaadi sporditegevus, mis on suunatud stipendiumi taotlemise avaaldusel nimetatud spordiala arenguks läbi treening- ja võistlustegevuse ning edukaks esinemiseks ja kõrgete sportlike tulemuste saavutamiseks avalikus sportlikus konkurentsis.
 2. Poolte kohustused
  1. Stipendiaadi kohustused:
   1. osalema stipendiumi kehtivuse ajal treeningtegevuses ning esindama klubi võistlustegevuses vastavalt stipendiumi määraja kehtestatud võistlusplaanile. Tegema kõik endast sõltuva enese arendamiseks ning olema suuteline konkureerima medalitele ja kõrgetele kohtadele võistlustegevuses;
   2. läbima meditsiinilise kontrolli ja kehalise töövõime testid stipendiumi kehtivusaja alguses ja hiljem vastavalt enda võistlus- ja treeningplaanile;
   3. teatama Stipendiumi määrajale või tema esindajale kõikidest asjaoludest, mis muudavad võimatuks osalemise võistlus- ja treeningtegevuses kas ajutiselt või alaliselt;
   4. mitte kahjustama Stipendiumi määraja mainet ja head nime, hoiduma käitumisest viisil, mis võiks kahjustada Stipendiumi määraja ja/või temaga reklaamija/või sponsorlepingu sõlminud kolmanda isiku mainet;
   5. täitma Stipendiumi määraja ja kolmanda isiku vahelisest reklaami- ja/või sponsorlepingust tulenevaid Stipendiumi määrajaga seotud mitterahalisi kohustusi, näiteks osalemine Stipendiumi määraja ja/või temaga reklaami- ja/või sponsorlepingu sõlminud isikut tutvustaval esindus- ja reklaamiüritustel;
   6. mitte esinema mõne teise spordiklubi või organisatsiooni nimel üle-eestilistel ja rahvusvahelistel võistlustel, ilma Stipendiumi määraja nõusolekuta;
   7. mitte sõlmima reklaami- või sponsorlepinguid ning spordialaseid töö- ja/või stipendiumilepinguid kolmandate isikutega, ilma Stipendiumi määraja nõusolekuta;
   8. mitte avaldama kolmandatele isikutele stipendiumi määramise sisu, Stipendiumi määraja ja kolmanda isiku vahelist reklaami- ja/või sponsorlepingut puudutavaid konfidentsiaalseid andmeid, samuti muud konfidentsiaalset informatsiooni ilma Stipendiumi määraja eelneva kirjaliku nõusolekuta;
   9. hoidma ja kasutama heaperemehelikult Stipendiumi määrajale kuuluvat või kolmandale isikule kuuluvat ja tema poolt Stipendiaadile kasutamiseks antud vara;
   10. tagastama väljamakstud stipendiumi täies ulatuses juhul, kui Stipendiaat ei ole täitnud tingimumste punktides 2.1.1. – 2.1.9. sätestatud kohustusi.
  2. Stipendiumi määraja kohustused:
   1. maksta Stipendiaadile stipendiumi vastavalt Stipendiumi Määraja juhatuse otsusele;
   2. kanda stipendiumi väljamaksed Stipendiaadi arvelduskontole vastavalt Stipendiumi määraja otsusele iga kuu viimaseks kuupäevaks;
   3. tagada Stipendiaadile treeningtingimused tüüptingumuste punktides 2.1.1.-2.1.2. sätestatud kohustuste täitmiseks Stipendiumi määraja kasutuses olevates spordihoonetes ja –rajatistes vastavalt kehtestatud kasutusgraafikule.
 3. Stipendiumi tähtaeg, lõppemine ja lõpetamine
  1. Stipendiumi kehtivuse aeg on määratud Stipendiumi Määraja juhatuse otsusega.
  2. Stipendiumi võib ennetähtaegselt lõpetada üksnes mõlema Poole kirjalikul kokkuleppel või käesolevas lepingus ettenähtud juhtudel.
  3. Stipendiaadil on õigus stipendiumist ühepoolselt loobuda, teatades Stipendiumi määrajale sellest ette 1 kuu.
  4. Stipendiumi määrajal on õigus stipendiumi maksmine ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest ette 1 kuu.
  5. Stipendiumi määrajal on õigus stipendiumi maksmine etteteatamata ennetähtaegselt lõpetada ja nõuda Stipendiaadilt stipendiumi tagastamist juhul, kui Stipendiaat ei täida käesoleva stipendiumi tingimusi.
 4. Lõppsätted
  1. Stipendiumi määramse tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled kehtivast seadusandlusest, samuti vastava spordialaliidu poolt kehtestatud juhenditest ja reeglitest.
  2. Stipendiumi täitmisest tulenevad lahkarvamused lahendavad Pooled omavahelistel kokkulepetel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 
  3. Kõik muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ning jõustuvad pärast allkirjastamist mõlema Poole poolt.
  4. Stipendiumi määramisega loetakse kehtivuse kaotanuks kõik Poolte vahelised eelnevad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

Stipendiumi määramisega deklareerivad Pooled, et Stipendiumi määraja ja Stipendiaadi vahelised suhted ei ole tööandja ja töötaja vahelised suhted ning neile ei kohaldata Töölepingu seaduse sätteid.

lae alla PDF